Nota Legal

Nota Legal

 

  1. Qui som?
  1. Acceptació de les condicions d’ús
  1. Ús correcte del web
  1. Propietat intel.lectual i industrial
  1. Règim de responsabilitat
  1. Observacions de l’usuari
  1. Modificacions de les condicions d’ús
  1. Legislació aplicable i competència jurisdiccional

1)QUI SOM?

Consell Regulador de la Denominació d’Origen Catalunya , S. A.

Adreça: Edifici de la Estació Enològica, Passeig Sunyer 4-6 1er.

43202 Reus

Telèfon: 97 732 81 03

L’adreça de correu electrònic: info@do-catalunya.com

2) ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Aquest document (d’ara endavant anomenat Avís Legal) té l’objectiu

de regular l’ús del web site (d’ara endavant anomenat web) que

la Denominació d’Origen Catalunya (DO Catalunya a partir d’ara)

posa a l’abast del públic a la URL http://www.do-catalunya.com.

L’ús del web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari, i comporta

que aquest Usuari accepta totes i cadascuna de les condicions que

incorpora aquest Avís Legal. La DO Catalunya pot oferir per mitjà

del web serveis o productes que podran sotmetre’s a unes condicions

particulars sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

3) ÚS CORRECTE DEL WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis

d’acord amb la Llei, amb aquest Avís Legal i amb els bons costums

i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar

el web o els serveis que es prestin per aquest mitjà amb fins

o efectes que siguin il.lícits o contraris al contingut d’aquest Avís

Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que, de qualsevol

forma, puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis

o impedir-ne un normal gaudi per altres Usuaris.

L’Usuari també es compromet expressament a no destruir, alterar,

inutilitzar o, de qualsevol altra forma, a no danyar les dades,

programes o documents electrònics i altres que es trobin

al web de la DO Catalunya.

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris

al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos

informàtics a través dels quals la DO Catalunya presta el servei,

i tampoc no realitzarà accions que danyin, interrompin o generin

errors en aquests sistemes.

L’Usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macros,

applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o

seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de

causar qualsevol mena d’alteració en els sistemes informàtics

de la DO Catalunya o de tercers.

4) PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del web, llevat que s’indiqui el contrari, són

titularitat exclusiva de la DO Catalunya i, amb caràcter enunciatiu,

i no pas limitador, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics,

il.lustracions, fotografies, i altres elements que apareguin al web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius

de qualsevol classe continguts en el web estan protegits per la Llei.

La DO Catalunya no concedeix cap tipus de llicència o autorització

d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel.lectual i

industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu web i

els serveis que s’hi ofereixen.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció (excepte per

a ús privat), distribució, comercialització, transformació, i en general,

qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de

tot o de part dels continguts d’aquest web constitueix una infracció

dels drets de propietat intel.lectual i/o industrial de la DO Catalunya

o del seu titular.

5) RÈGIM DE RESPONSABILITAT

5.1. Responsabilitat per l’ús del web

L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui

incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web,

i la DO Catalunya, col.laboradors, empleats i

representants, queden exonerats de tota mena de

responsabilitat derivada de les accions de l’Usuari.

Tot i que la DO Catalunya emprarà tots els esforços i mitjans raonables

per facilitar informació fefaent al web, això no garanteix la inexistència

de possibles inexactituds, errors i/o omissions.

L’Usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o

acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones

contra la DO Catalunya basada en la utilització, per l’Usuari, del web.

Si escau, l’Usuari assumirà totes les despeses, costos i

indemnitzacions que siguin irrogats a la DO Catalunya amb motiu

d’aquestes reclamacions o accions legals.

5.2. Responsabilitat pel funcionament del web

La DO Catalunya declina tota responsabilitat derivada

d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics,

avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu

del sistema electrònic, motivat per causes alienes a la DO Catalunya.

La DO Catalunya també declina qualsevol responsabilitat derivada de

retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d’aquest sistema

electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies

telefòniques o en Internet, com també de danys causats per terceres

persones mitjançant intromissions il.legítimes fora del control de

la DO Catalunya. La DO Catalunya està facultada per suspendre

temporalment, i sense avís previ, l’accessibilitat al web amb motiu

d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

5.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts en el web poden conduir a l’Usuari a

altres web gestionats per tercers. La DO Catalunya declina qualsevol

responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del seu

web, ja que la funció dels links que hi apareixen és únicament la

d’informar a l’Usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre

un tema en concret. La DO Catalunya queda exonerada de tota

responsabilitat pel correcte funcionament d’aquests enllaços, del

resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud

delcontingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels

perjudicis que pugui sofrir l’Usuari en virtut de la informació trobada

al web enllaçat.

6) OBSERVACIONS DE L’USUARI

L’Usuari garanteix que la informació, material o observacions que

no siguin les seves mateixes dades personals i que siguin facilitats

a la DO Catalunya a través del web no infringeixen els drets de

propietat intel.lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició

legal.

La informació, materials o observacions que l’Usuari faciliti a

la DO Catalunya es consideraran no confidencials, i la DO

Catalunya es reserva eldret d’usar-les de la manera que

consideri més adequada.

7) MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

La DO Catalunya es reserva el dret de modificar, desenvolupar o

actualitzar, en qualsevol moment i sense notificació prèvia, les

condicions d’ús del web. L’usuari quedarà obligat automàticament

per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment que

accedeixi al web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament

aquestes condicions d’ús.

8) LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o

execució d’aquest Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i

se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.